× بستن منو
مشارکت در هزینه درمانی احسان جوانی ۲۵ ساله
ماموریت سازمانی موسسه

خیریه

بهنام دهش پور

برانگیختن امید به زندگی و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری سرطان و مشارکت در برنامه جامع ملی کنترل سرطان

آثار چهارمین حراج سالانه نگارخانه

موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:شیده تامی
ابعاد:۵۰*۶۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال
موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:پونه اوشیدری
ابعاد:۳۰*۴۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:ترانه ابراهیمی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:ترانه ابراهیمی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سپیده رفیعی هنجانی
ابعاد:۲۰*۳۰
نوع اثر: عکس
قیمت۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سارا مدقالچی
ابعاد:۵۰*۷۰
نوع اثر:عکس
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سارا مدقالچی
ابعاد:۵۰*۷۰
نوع اثر:عکس
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:رامین حفیظی
ابعاد:۵۰*۴۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سیما امانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:شهلا همایونی
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سیما امانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:رضوان صادق زاده
ابعاد:۳۰*۳۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سالومه سوزن چی
ابعاد:۲۰*۳۰
قیمت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:حسین ماهر
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:جواد نوبهار
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:احمد محمدپور
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:دانیال نورزادی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:احمد میرزازاده
ابعاد:۵۰*۶۰
قیمت:۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:رامین حفیظی
ابعاد:۵۰*۴۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:پروانه رزاقی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:پروانه رزاقی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:بهمن نیکو
ابعاد:۵۰*۷۰
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:آزاده بقائئ
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:آزاده بقائئ
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:حمید جبلی
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سیامک خازنی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:آزاده اعتباریان
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سامان مومنی
ابعاد:۶۰*۶۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:رضا عنصری
ابعاد:۵۰*۷۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:داوود شهیدی
ابعاد:۳۰*۴۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:رویا علی پور
ابعاد:۴۰*۴۰
قیمت:۶٫۰۰۰٫۰۰۰
موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سیما امانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:رویا میرسیستانی
ابعاد:۴۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:حمیدرضا فتوحی
نوع اثر:حجم
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:حمیدرضا فتوحی
نوع اثر:حجم
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:آذرآل طاها
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:اسدالله کیانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:اسدالله کیانی
ابعاد:۵۰*۵۰
قیمت:۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:شهناز زهتاب
ابعاد۵۰*۴۰
قیمت:۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند: سعید محمودی ازناوه
ابعاد:۳۰*۳۰
نوع اثر:عکس
قیمت:۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پورهنرمند:سیامک خازنی
نوع اثر:حجم
قیمت:۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه خیریه بهنام دهش پور

مطالب مرتبط

انتشارات خیریه

شماره حساب های خیریه

پرداخت آنلاین

پرداخت با کارت های شتاب

کمک نقدی: بانک ملت

6104-3379-0428-9491

تابلو تسلیت: بانک ملی

6037-9911-9952-7445

حامیان-بانک سامان

6219-8610-0893-5396

حمایت با تلفن همراه

# 18*7*733*

موضوع منتخب خیریه

اپلیکیشن بهنام

حمایت از بیماران خیریه

ارزش مشارکت شما خیرین و نیکوکاران به میزان مبلغ کمک نیست
هر شنبه یک هدف درج خواهد شد


یک هدف جدید موجود است

درخواست

موسسه های همکار خیریه

موسسات همکار

حامی رسانه ای خیریه

حامیان رسانه ای
ecco
ecco
ecco
ecco
ecco
خیریه
logo-samandehi
ecco
  • تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش، ساختمان شماره شش (بخش آنکولوژی رادیوتراپی)، طبقه دوم، موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : 91009900
  • فاکس : 22702040
  • تهران، خیابان شهید لواسانی (فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان (فروردین)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک 13- موسسه خیریه بهنام دهش پور
  • تلفن : 75409 | 22208797
  • تلفن : 91009900
  • فاکس : 22208797

نیکوکار گرامی شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره تماس ۰۹۲۱۹۵۶۵۹۷۹ با ما مطرح کنید.

Email : info[AT]behnamcharity.org.ir